Salgsbetingelser

Utleier:

Heimdalsgaten 3AS, org # 983 022 227

Kontakt info:

 • Resepsjon: heimdalsgata3phus@akershave.no
 • Tel: 23 89 10 44
 • Adressen resepsjon: Lakkegata 52, 0187 Oslo
  Phus Adressen: Heimdalsgata 3, 0561 Oslo


Avtale

 1. Leieforholdet gjelder for 1 stk parkeringsplass i Heimdalsgata 3 Phus, 0561 Oslo. Parkeringsplassen kan ikke benyttes til andre formål enn biloppstilling for personbil. Bilvask, service, reparasjoner mv er ikke tillatt. Kjøretøyet skal være i kjørbar stand, være forsikret med gyldig kjennemerke og ikke ha bensin-eller oljelekkasjer. Leietaker plikter å sette seg inn i og overholde parkeringsanleggets vedlagte brukerveiledning utarbeiet av Multiparking, samt overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Utleier. Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale eller til fremleie parkeringplassen.

 2. Fast parkeringsplass blir tildelt. Denne plassen kan ikke brukes til personbiler høyere enn 170 cm (høyde inkl takskinner, takstativ, antenner, osv.)

 3. Leieforholdet gjelder fra dato som er fylt ut i «Ønsket oppstart»-feltet og løper inntil en av partene sier det opp. Oppsigelse må skje skriftlig med 1 måneders varsel og gjelder fra påfølgende månedsskifte. Leieforholdet anses ikke for avsluttet før adgangskort/parkeringsbrikke er innlevert til Utleier.

 4. Leien er 1250 kroner inkludert mva per måned, med en 1-måneds oppsigelsesvarsel.

  a) Utleier kan foreta en årlig regulering av leien iht utviklingen i konsumprisindeksen fra den 15. I måneden før avtaleinngåelsen eller i samsvar med markedsleie. Eventuelle endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter kan belastes Leietaker.

  b) Leien betales forskuddsvis hver måned og faktura sendes digitalt.

  c) Ved forsinket betaling påløper rente iht forsinkelsesrenteloven. Leietaker kan ikke holde tilbake eller deponere leie avgjort.

 5. Utleier og Leietaker har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold, som ikke er rettet innen en rimelig frist. Mer enn 7 dager forsinket betaling av leie gir alltid Utleier hevingsrett. Dersom Leietaker vesentlig misligholder avtalen, har Utleier rett til å inndra/sperre Leietaker adgangskort/parkeringsbrikke og eventuelt foreta borttauing for Leietakers regning. Utleier kan kreve tvangsfravikelse uten søksmål, etter lovbestemt varsel, når leien ikke blir betalt, når leietiden utløper eller år avtalen er oppsagt eller hevet, jfr tvangsfullbyrdelsesloven.

 6. Til hver parkeringsplass mottar Leietaker en parkeringsbrikke, ved erstatning av mistet parkeringsbrikken belastes kr 1.000 inkl mva. Utleier kan holde tilbake eventuelt for meget betalt leie samt deponert beløp til parkeringsbrikken er returnert Utleier.

 7. Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Utleier. Utleier har ikke ansvar for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy eller annet tap eller skade eller for at parkeringsarealet ikke kan benyttes med mindre Utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade, tap eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til garasjeanlegget påfører parkeringsanlegget, person, bygning, tekniske anlegg, biler eller andre formuesgjenstander, ved feil bruk av eller ved ferdsel i parkeringsanlegget. Utleier dokumenterer kostnaden ved å fremlegge faktura på utbedring av skaden samt utlegg, pluss en adm. Avgift på kr 1.000 inkl mva pr. skade. Partene er enige om at fotodokumentasjon er å akseptere som dokumentasjon av påvist skade. Leietaker er ansvarlig for å melde fra umiddelbart til utleier om feil og mangler på parkeringsanlegget, slik at utleier kan få rettet feilen raskest mulig.

 8. Leietaker aksepterer å avstå fra å bruke parkeringsplassen såfremt nødvendig vedlikeholds- eller endringsarbeider måte tilsi det, eller ved eventuell driftstekniske problemer. Leietaker skal, om mulig, ha varsel senest en uke før slikt arbeid igangsettes, for eksempel ved informasjon på slikt/plakater, og vil få refusjon av leie for gjeldende tidsrom for ikke bruk av parkeringsanlegget som følge av forhold som er nevnt her.

 9. Avtalen faller bort med øyeblikkelig virkning dersom parkeringsanlegget blir ødelagt ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter utenfor Utleier kontroll (force majeure). Verken Leietaker eller eller Utleier kan rette krav mot hverandre på grunn av slike forhold.

 10. Husleieloven kommer ikke til anvendelse på avtaleforholdet.

 11. Fysisk kopi av denne avtalen vil bli tilsendt for signatur fra begge parter. Denne avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt. Utleier er ikke budet av denne avtale dersom ikke returneres i signert stand innen 5 virkedager etter at avtalen ble sent Leietaker for signering.