Vilkår for leie av parkeringsplass

Vilkårene under gjelder for leie av biloppstillingsplass gjennom EuroPark AS. Vilkårene inneholder viktig informasjon og angir rettigheter og plikter for de hendelser kjøpsavtalen omfatter for begge parter. Vennligst les nøye. Sist oppdatert: 09 februar 2017.

 

Introduksjon

I videre tekst er «Leietaker» den person eller selskap som inngår avtalen om leie av biloppstillingsplass. «Utleier» er Europark.

Det er viktig at du som leietaker setter deg inn de vilkår som gjelder generelt for parkering og den type avtale du som bruker inngår. Bestillingen gjennomføres i utgangspunktet via www.europark.no.

Den til enhver tid gjeldende versjon av avtalevilkårene finnes på www.europark.no. Utleier kan endre vilkårene og

Utleier vil varsle Leietaker hvis endring må antas å ha en viss betydning for Leietaker.

Parkering gjelder kun for personbiler med gyldig kjennemerke.

 

Varighet

Denne avtalen gjelder fra og med valgt dato og løper videre i henhold til ditt produktvalg ved registrering. Ved en løpende avtale er kunden selv ansvarlig for å avslutte sin avtale elektronisk. Avslutning av avtale må evt. skje før belastningsdato av ny periode. Belastet periode er bindende. 

Utleier kan i løpet av leieforholdet tildele leietaker annen plass dersom dette anses som nødvendig av praktiske eller tekniske grunner. Utleier kan si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelse vil skje skriftlig og gjelder fra påfølgende månedskifte.

Parkeringsplassen kan ikke benyttes til andre formål enn biloppstilling for personbil. Bilvask, service, reparasjoner mv er ikke tillatt. Kjøretøy skal være i kjørbar stand med gyldig kjennemerke. Leietaker plikter å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Utleier.

Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale, eller til å fremleie parkeringsplassen(e).

 

Betaling

Leiesum belastes leietakers betalings- eller kredittkort / faktureres forskuddsvis etter hva som gjelder til kundens valgte parkeringsprodukt.

Leietaker plikter til enhver tid ha gyldig betalings- eller kredittkort tilknyttet avtalen.

Ved manglende innbetaling, kan den elektroniske parkeringstillatelsen kanselleres etter 5 dager fra avtalt betalingstidspunkt.

Det kan tilkomme faktura-/administrasjonsgebyr for avtalen.

Utleier kan regulere leien i h t utviklingen i konsumprisindeks eller i samsvar med annen markedsleie.

Utleier vil ved uteblitt betaling belaste Leietaker for uoppgjort parkeringstid. Ved for forsinket eller uteblitt betaling beregnes til enhver tid gjeldende morarente sats.

Utleier og Leietaker har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold, som ikke er rettet innen en rimelig frist. Mer enn 5 dager forsinket betaling av leie gir alltid Utleier hevingsrett. Dersom Leietaker vesentlig misligholder avtalen, har Utleier rett til å inndra/sperre Leietakers parkeringstillatelse, og eventuelt foreta borttauing for Leietakers regning. Utleier kan kreve tvangsfravikelse uten søksmål, etter lovbestemt varsel, når leien ikke blir betalt, når leietiden utløper og når avtalen er oppsagt eller hevet, jfr tvangsfullbyrdelsesloven §13-2, tredje ledd a-e.

Eventuelle endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter kan dette belastes Leietaker. Leien betales forskuddsvis med et fakturagebyr for papirfaktura p.t. kr. 90,- inkl. mva.. Ved forsinket betaling påløper rente iht forsinkelsesrenteloven. Leietaker kan ikke holde tilbake eller deponere leie eller sette frem motkrav mot Utleier, med mindre kravet er erkjent av Utleier eller rettskraftig avgjort.

 

Parkering i p-hus

Ved bestilling av parkering innendørs, vil avtalestart være i henhold til info på produktvalg.

Ved mistet adgangstegn faktureres kr. 750,- inkl. mva, samme gjelder dersom dette ikke returneres EuroPark etter endt avtaleperiode. Retur av adgangstegn gjelder ikke ved bruk av TAG da denne er tapet fast på bilen.

 

Parkeringsbestemmelser

Leietakers rett til parkering er betinget av at det til enhver tid er korrekt kjennemerke på kjøretøyet som er registrert elektronisk på www.europark.no. Leietaker vil risikere kontrollavgift dersom parkering skjer med annet kjøretøy enn det som er registrert i portalen. Leietaker er selv ansvarlig for riktig registrering av personopplysninger / betalingskort og kjøretøy.

Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Utleier. Utleier har ikke ansvar for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy eller annet tap eller skade eller for at parkeringsarealet ikke kan benyttes med mindre Utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Leietaker er ansvarlig for skade, tap eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til parkeringsanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller andre formuesgjenstander, ved bruk av eller ved ferdsel i parkeringsanlegget.

Leietaker aksepterer å avstå fra å bruke parkeringsplassen(e) såfremt nødvendig vedlikeholds- eller endringsarbeider

måtte tilsi det, eller ved eventuelle driftstekniske problemer. Leietaker skal, om mulig, ha varsel senest en uke før slikt

arbeide igangsettes, f eks ved informasjon på skilt / plakater, og vil få refusjon av leie for gjeldende tidsrom ved

utestenging fra parkeringsanlegget.

Avtalen faller bort med øyeblikkelig virkning dersom parkeringsanlegget blir ødelagt ved brann, oversvømmelse eller

andre omstendigheter utenfor Utleiers kontroll (force majeure), uten at partene kan rette krav mot hverandre pga dette.

 

Personvern

Leietaker aksepter at leietaker ‘s kjøretøy kontrolleres og registreres med hjelp av elektroniske systemer. Alle opplysninger relatert til Leietaker kan benyttes og behandles av Utleier som ledd i oppfyllelsen av avtalen. Utleier kan gi ut relevant informasjon tilknyttet avtaleforholdet til tredje part, om og i den utstrekning vedkommende har saklig grunn for å be om dette.

All personlig informasjon du gir oss når du bruker dette nettstedet vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved bruk av nettstedet aksepterer du våre retningslinjer og vilkår for personvern.

EuroPark tar sine forpliktelser med hensyn til din personlige informasjon på alvor. Dette personvernet og vår cookie politikk fastsetter måter EuroPark håndterer dine personlige opplysninger på. EuroPark er registrert som behandlingsansvarlig under Data Protection Act. All personlig informasjon som samles inn av EuroPark håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Du vil bli bedt om å gi oss personlige opplysninger ved kjøp, registrering eller abonnement på tjenesten eller produktet. Hvis du gir oss din personlige informasjon ved innkjøp, registrering eller abonnement på en tjeneste, benyttes dette kun for å kunne levere tjenesten. Vi bruker informasjonen til å kommunisere kjøpet/avtalen/kundeforholdet med deg og for å tilpasse tjenesten vår.

Kun dersom du krysser av for at du ønsker det, vil vi kontakte deg via post, e-post eller telefon (inkl. mobil SMS) angående tilbud, nyhetsbrev, henvendelser om å ta del i våre kundeundersøkelser, utprøvinger av nye tjenester / produkter eller gi tilbakemelding på ulike problemstillinger knyttet til oss.

Dine data kan for øvrig brukes til følgende formål: regnskap, fakturering og revisjon, betalingsverifiseringer, statistisk og markedsføringsanalyse med sikte på å forbedre våre produkter og tjenester, analyse for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet, kundeforskning for å lære om kjøpsmønstre og kunderelasjoner. Hvis vi bruker informasjonen i forbindelse med statistisk og analyse, er alltid persondata anonymisert. Du kan ikke identifiseres.

Vi kan gi fra oss din personlige informasjon til andre der vi er pålagt eller tillatt å gjøre det ved lov, eller hvis du sender oss noe materiale som er ulovlig, støtende, fornærmende, truende, ærekrenkende, uanstendig, diskriminerende eller krenker rettighetene til noen andre, for å hindre deg fra å fortsette å gjøre det. Hvis du er under 16 må du ha samtykke fra foreldre eller foresatte før du gir oss personlig informasjon.

EP vil ikke dele eller selge din personlige informasjon med noen tredjepart uten å ha innhentet tillatelse fra deg på forhånd.

All personlig informasjon blir holdt i et sikkert miljø. Alle personlige data som EP samler inn blir brukt i samsvar med Data Protection Act. Hensiktsmessige sikringstiltak, diktert av Data Protection Act er på plass.

Du vil bli bedt om å gi oss personlige opplysninger ved kjøp, registrering eller abonnement på tjenesten eller produktet. Hvis du gir oss din personlige informasjon ved innkjøp, registrering eller abonnement på en tjeneste,

benyttes dette kun for å kunne levere tjenesten. Vi bruker informasjonen til å kommunisere kjøpet/avtalen/kundeforholdet med deg og for å tilpasse tjenesten vår.

Kun dersom du krysser av for at du ønsker det, vil vi kontakte deg via post, e-post eller telefon (inkl. mobil SMS) angående tilbud, nyhetsbrev, henvendelser om å ta del i våre kundeundersøkelser, utprøvinger av nye tjenester / produkter eller gi tilbakemelding på ulike problemstillinger knyttet til oss.

Dine data kan for øvrig brukes til følgende formål: regnskap, fakturering og revisjon, betalingsverifiseringer, statistisk og markedsføringsanalyse med sikte på å forbedre våre produkter og tjenester, analyse for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet, kundeforskning for å lære om kjøpsmønstre og kunderelasjoner. Hvis vi bruker informasjonen i forbindelse med statistisk og analyse, er alltid persondata anonymisert. Du kan ikke identifiseres.

Vi kan gi fra oss din personlige informasjon til andre der vi er pålagt eller tillatt å gjøre det ved lov, eller hvis du sender oss noe materiale som er ulovlig, støtende, fornærmende, truende, ærekrenkende, uanstendig, diskriminerende eller krenker rettighetene til noen andre, for å hindre deg fra å fortsette å gjøre det. Hvis du er under 16 må du ha samtykke fra foreldre eller foresatte før du gir oss personlig informasjon.

EP vil ikke dele eller selge din personlige informasjon med noen tredjepart uten å ha innhentet tillatelse fra deg på forhånd.

All personlig informasjon blir holdt i et sikkert miljø. Alle personlige data som EP samler inn blir brukt i samsvar med Data Protection Act. Hensiktsmessige sikringstiltak, diktert av Data Protection Act er på plass.

EuroPark AS benytter cookies for å samle inn informasjon om ditt bruk av nettstedet.

Når du går inn på nettsiden vil din datamaskin automatisk bli utstedt med en cookie. En cookie er en liten tekstfil som identifiserer datamaskinen. Cookies kan ikke identifisere den enkelte bruker, kun datamaskinen. Hvis du ikke vet hva cookies er eller hvordan du kan kontrollere dem på din datamaskin, anbefaler vi at du besøker følgende nettside: http://www.aboutcookies.org Her får du detaljert veiledning.

EP cookies sporer de områdene på nettstedet som har vært besøkt av datamaskinen din, hvor lenge du har vært der og aktiviteten som ble gjennomført der. Vi gjør dette slik at vi kan forstå hvilke deler av nettsidene som er mest populære og for å identifisere delene som behøver forbedring. For eksempel sikrer noen av cookies’ene at salgsfremmende elementer (f.eks pop-ups) ikke vises for mange ganger på samme besøk.

Du er ikke forpliktet til å akseptere cookies. Du har mulighet til å stille inn datamaskinen til å akseptere alle cookies, til å varsle deg når en cookie er utstedt, eller til å ikke motta cookies på noe tidspunkt. Å ikke akseptere noen cookies betyr at brukeropplevelsen kan svekkes (ettersom nettsidene du besøker ikke vil være i stand til å tilpasse sidene til ditt bruk).

Husleieloven kommer ikke til anvendelse på avtaleforholdet.

Alle kjøpsavtaler gjort mellom leietaker og utleier via nettsiden er underlagt norsk lovgivning og forbrukerkjøpslov.

 

Kontaktinformasjon

EuroPark AS er et registrert selskap i Norge. APCOA PARKING, som EuroPark er en del av er markedsleder innen parkering i Europa.

EuroPark AS, Pb 4754 Nydalen 0421 Oslo

Org nr 929 292 065 MVA

www.europark.no

kundesenter@europark.no

salg@europark.no

22 05 75 00